ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT


BEVEZETÉS

A Hunor Trade Zrt., (székhely: 1042 Budapest, Árpád út 56. II. emelet 1. ajtó), továbbá a Tanoda 2000 Kft., (székhely: 1154 Budapest, Bercsényi Miklós u. 53/A), (a két cég együtt a továbbiakban: PPH), mint adatkezelők valamennyi adatkezelése során az alábbi adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) értelmében jár el.
Az adatvédelmi szabályzat mindenkor hatályos változata elérhető a pph.hu-n. A PPH fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat megváltoztatására. A PPH az adatkezelési szabályzattal, annak értelmezésével kapcsolatos tájékoztatást elektronikus formában nyújtja. Az ezzel kapcsolatos kérdéseket a hunortrade@pph.hu címre megküldve tehetők fel.
A PPH kiemelten fontosnak tartja a képzéseit igénybe vevők személyes adatainak védelmét valamint információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását.
A PPH a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden az adattároláshoz, feldolgozáshoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő intézkedéseket.
A PPH jelen Szabályzatot az alábbi joganyagok alapján hozta létre:
• A 2012. január 1 -je előtt nyilvántartásba vett és kezelt adatok vonatkozásában: a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény.
• 2012. január 1-jét követően: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.).
• Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker. tv.).
• A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Reklám tv.).

FOGALMAK

a). Érintett: az a személy, aki az adatot rendelkezésre bocsátotta, aki az adat által közvetlenül vagy közvetve azonosítható.
b). Személyes adat: bármely Érintettel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
c). Különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat. (A PPH különleges adatot nem gyűjt és kezel.)
d). Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
e). Tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
f). Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. (A személyes adtok kezelője a PPH)
g). Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.(A PPH ilyen adatokat nem gyűjt és kezel.)
h). Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik. (A PPH adattovábbítást nem folytat.)
i). Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik. (A PPH személyes adatokat nyilvánosságra nem hoz.)
j). Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
k). Adatzárolás: az adatok azonosító jelzéssel való ellátásának s további kezelésének (továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának) véglegesen vagy meghatározott időre történő korlátozása, lehetetlenné tétele.
l). Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
m). Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.
n). Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi. ( A személyes adatok felgolgozását a PPH végzi.)
o). Személyes adat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.
p). Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége.
q). Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az Érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
r). Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

ALAPELVEK AZ ADATKEZELÉS SORÁN

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az Érintett hozzájárul.
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak illetve az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
A PPH által kezelt adatok megadása önkéntes. A PPH által üzemeltetett weboldalakon az egyes adatlapokat, regisztrációs űrlapot mindenki saját felelőssége tudatában, a jelen Szabályzathoz hozzájárulva tölti ki, illetve juttatja el a PPH-hoz. Az PPH az így megadásra került személyes adatokat az Érintett beleegyezésével kezeli.
Jelen Szabályzat tartalmazza mindazon információkat, amely alapján az Érintettet egyértelműen, közérthető és részletes tájékoztatására – az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat – sor kerül. Jelen Szabályzat tartalmazza ezen felül az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetését is.
A kezelt személyes adatok az alábbi követelményeknek felelnek meg:
• Felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes.
• Pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek.
• Tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az Érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
A PPH a személyes adatokat harmadik személy (PPH szerződéses partner) részére az Érintett hozzájárulása mellett továbbíthatja (az adatok megadása és a képzések igénybevétele hozzájárulásnak minősül), más egyéb harmadik személyek részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az Érintett ahhoz hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
A PPH személyes adatot az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít.

A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

A PPH, a képzéseivel, előadásaival kapcsolatos email üzeneteivel, továbbá a kutatások, felmérések eredményeihez tartozó adatkezelések önkéntes hozzájáruláson (online vagy papíralapú regisztráció) alapulnak.
Amennyiben a megadott adatok egy körének megőrzését, továbbítását jogszabály teszi kötelezővé, az adatközlésről az Érintettek az általuk megadott elektronikus elérhetőségen kapnak értesítést. Az PPH által rendelkezésre bocsátott adatközlési helyeken az Érintett személyesen — vagy az általa megadott adatok által azonosítható személy meghatalmazásával és hozzájárulásával járhat el.
Ha az Érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az Érintett személyes adatai kezelhetőek.
Abban az esetben, ha az Érintett a 18. életévét be nem töltött kiskorú, a hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy jóváhagyása szükséges.
Amennyiben a megadott adatok egy körének megőrzését, továbbítását jogszabály teszi kötelezővé, az adatközlésről az Érintettek az általuk megadott elektronikus elérhetőségen kapnak értesítést.
A PPH által rendelkezésre bocsátott adatközlési helyeken az Érintett személyesen vagy az általa megadott adatok által azonosítható személy meghatalmazásával és hozzájárulásával (ide értve a számlakibocsátónak adott adatközlésre adott engedélyt) járhat el.
Az adatkezelés célja, hogy a PPH az EGYÜTTMŰKÖDÉSI FELTÉTELEK PARTNEREK RÉSZÉ-ben rögzített jogait gyakorolhassa, és kötelezettségeinek eleget tegyen. Ennek körében az adatok felhasználására kerül sor többek között a képzések minőségbiztosításához, fejlesztéséhez, a képzésekkel kapcsolatos információk, tájékoztatások eljuttatásához.
Amennyiben az adatok felvételére az Érintett hozzájárulásával (általa történő adatmegadással) kerül sor, azokat a PPH — törvény eltérő rendelkezésének hiányában — a rá vonatkozó kötelezettség teljesítése céljából vagy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll — további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

A PPH ÁLTAL ÜZEMELTETETT HONLAPOK LÁTOGATÁSA

A PPH által üzemeltetett honlapon történt regisztrációval, az Érintett részére, a PPH által biztosított képzések igénybevételére, illetve ezzel kapcsolatos képzési emlékeztetők, illetve információt tartalmazó email üzenetek érkezése rendszeresen történik.
A PPH által üzemeltetett honlapon az IP címeket ideiglenes jelleggel, vagy statisztikai céllal sem rögzítik és azokat a honlaplátogatók személyéhez nem kapcsolják hozzá. A PPH által üzemeltetett honlapok cookie-t (azonosító adatcsomagot) nem használnak az oldalt látogatók tevékenységének követéséhez.

REGISZTRÁCIÓ, BEJELENTÉS

1. Adatkezelési cél: képzésekre kapcsolatfelvétel, az Érintett részére személyre szabott (az ő szakterületére tartozó) képzési emlékeztető, illetve információt tartalmazó email üzenet, felmérési lehetőség küldése, marketing, statisztika, kapcsolattartás, lépzések nyújtása, számlázás
2. Adatkezelési jogalap: az Érintett hozzájárulása, illetve az Elker tv.13/A. §-a, valamint Reklám tv. 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése, Etikai Kódex 6.§ (3) pontja, az Etikai Kódex 4. fejezet 6. paragrafus (3) bekezdése
3. A kezelt adatok köre regisztrációkor: név (cégnév), lakcím (székhely), számlázási cím, e-mail cím(ek), adószám, levelezési cím, telefonszámok, képzésekhez tartozó egyéb adatok.
4. Az " Érintett" adatai megadásával hozzájárul a további információk email címére elküldéséhez." (2001. évi CVIII, 2008. évi XLVIII, 2011. évi CXII. törvény)
5. Az adatkezelés időtartama: az e-mailcím törléséig. A személyes adatok módosítására és törlésére, hozzájárulás visszavonására a PPH weboldalán, a Regiszráció főmenüben található adatok módosításával, illetve törlésével vagy a hunortrade@pph.hu e-mail címre küldött értesítéssel van mód.
A személyes adatok törlését a képzési emlékeztető, illetve információt tartalmazó email üzenet alján található link segítségével is le lehet kezdeményezni.

EGYÉB ADATKEZELÉSEK

Amennyiben az adat felvételére e Szabályzatban meg nem határozott okból kerül sor, arról az Érintett az adat felvételekor kap tájékoztatást. Kivételes esetben bírósági, ügyészi, nyomozó hatósági, szabálysértési hatósági, a közigazgatási hatósági, a Hatóság általi megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a PPH köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.
A PPH ezen esetekben a megkereső szerv részére — amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte — személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. Az adatok kezelése Magyarországon történik.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA

A PPH, a honlapjával és a képzésekkel kapcsolatos személyes adatkezeléseket, a saját, illetve az adatkezelő székhelyén végzi.
A PPH a személyes adatok kezeléséhez a képzések nyújtása során alkalmazott informatikai környezetet oly módon hozta létre, hogy:
• Az informatikai rendszer alkalmas a kezelt adathoz történő hozzáférés korlátozására, ennek értelmében az adatok illetéktelen harmadik személytől (így a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől, megsemmisítéstől) védettek.
• A személyes adatok automatizált feldolgozása során a jogosulatlan adatbevitel megakadályozása, az adatfeldolgozó rendszerek illetéktelen személyek általi használata, az adatátviteli berendezés segítségével történő használat megakadályozása, az adatbevitellel kapcsolatos információk (pl. ki, mikor) illetve az adat továbbítással kapcsolatos ellenőrizhetőség és megállapíthatóság biztosítása érdekében az adatok valamennyi módosítása a módosítás időpontjának megjelölésével kerül sor.
• Az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról hibajelentés készül, a hibás adatok törlésre kerülnek.
• Annak érdekében, hogy az adatok a véletlen megsemmisülés és sérülés valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen védettek, illetve üzemzavar esetén helyreállíthatóak legyenek az adatokról biztonsági mentés készül.
A PPH az adatokat egy nyilvántartásban kezeli.
A PPH az adatok kezelése során az elvárt védelmi szintet nyújtja.
A PPH informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel kapcsolatos bűncselekmények ellen. Az üzemeltető a biztonságról jelszavas védelem, tűzfal, szerver biztonsága eljárásokkal gondoskodik.

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint személyes adatait helyesbítheti vagy kérheti azt, illetve — a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével — törlését a hunortrade@pph.hu e-mail címen, illetve a képzési emlékeztető, illetve információt tartalmazó email üzenet alján történő regisztráció törléssel is megoldhatja.
Az Érintett kérelmére a PPH tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
A PPH az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az adatok ezen nyilvántartásban történő megőrzésére irányuló kötelezettség időtartamát jogszabály korlátozhatja, azonban személyes adatok esetében ez öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb időtartam nem lehet.
A PPH a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban , közérthető formában ad évenként egy alkalommal ingyenes tájékoztatást. Ezen túl pedig adminisztratív díj (amely a felvilágosítás nyújtásának költségét fedezi) ellenében ad tájékoztatást.
Amennyiben az ismételt tájékoztatás kapcsán kitűnik, hogy az adatkezelés jogellenes vagy hibás volt, az adminisztratív díj visszafizetésre kerül.
A PPH az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást megtagadhatja, amennyiben az az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzpénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az Érintett vagy mások jogainak védelme érdekében szükséges. Ezen esetben a PPH közli az Érintettel a felvilágosítás megtagadásának jogi alapját illetve a jogorvoslati lehetőségeket. A PPH az elutasított kérelmekről a Hatóságot évente a tárgyévet követő január 31-ig köteles értesíteni.
A PPH a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíti, illetve törli az adatot, amennyiben:
• annak kezelése jogellenes,
• az Érintett kéri,
• az adat hiányos vagy téves és az állapot jogszerűen nem korrigálható (feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki)
• az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
• azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
Törlés helyett a PPH akkor zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekét. Azonban zárolt személyes adat is csak addig kezelhető, amíg fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
A PPH köteles megjelölni azon személyes adatot, amely helyességét vagy pontosságát az Érintett vitatja, de annak helyessége vagy pontossága nem állapítható meg egyértelműen.
Az PPH a helyesbítésről, zárolásról, megjelenéséről és a törlésről értesíti az Érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti. Ha a PPH az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Az Érintett ezen pontban meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az Érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.
Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:
a) A személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el.
b) A személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.
c) A tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
A PPH — az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével — a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, a PPH az adatkezelést — beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is — megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással Érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az Érintett a PPH meghozott döntésével nem ért egyet, jogosult — annak közlésétől illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül — bírósághoz fordulni.
Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az Érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, az erre vonatkozó értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében bírósághoz fordulhat a PPH ellen. A PPH az Érintettet is perbe hívhatja.
Ha a PPH a fentebb említett értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az adatkezelőtől, amely felvilágosítást a PPH az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni.
Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az adatkezelő ellen. A PPH az Érintettet is perbe hívhatja. A PPH az Érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adatot azonban nem továbbíthatja az adatátvevő részére, ha egyetértett a kérelmező által előterjesztett tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

BÍRÓSÁGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Az Érintett a jogainak megsértése esetén a PPH ellen bírósághoz fordulhat. Az adatkezelés jogszerűségét a PPH, az adatátvétel jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az
Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.
Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az Érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az Info tv. 21. §-ban meghatározott adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.
Ha a bíróság az Info tv. 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az Érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni.
A PPH köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő az Info tv. 21. § (5), illetve
(6) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.
A bíróság elrendelheti ítéletének — a PPH azonosító adatainak közzétételével történő –
nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú Érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.

KÁRTÉRÍTÉS

A PPH az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti, kivéve, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az alábbi Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: 06 -1- 391-1400
Telefax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


©2024 pph.hu
Szedlacsik Miklós